Ochrana osobních údajů (GDPR)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

1. Úvod

Milé jogínky a jogíni,

pokud jste našimi klienty nebo návštěvníky webu nebo rezervačního systému, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

2. Prohlášení

Společnost  STUDIO SAMADHI s. r. o. IČO: 08307288, se sídlem Pod Hotelem 2430/6, Praha 10, 100 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C (dále jen „studio“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.

3. Správce osobních údaje

Společnost  STUDIO SAMADHI s. r. o. správce osobních údajů.

IČO: 08307288, se sídlem Pod Hotelem 2430/6, Praha 10, 100 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C.

(dále jen „Studio“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

4. Rozsah osobní údajů, účely zpracování, souhlas se zpracováním
4.1 Studio pracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje:

– jméno a příjmení, kontaktní údaje
– emailová adresa a telefonní číslo, další údaje
– rok narození, město bydliště, které mu svěříte.

4.2 Účel zpracování osobních údajů kontaktních osob klientů:

– poskytování služeb,
– rezervace na poskytované služby,
– identifikaci zakoupených permanentek na poskytované služby,
– informování o případných změnách v rozvrhu Studia.
– vedení účetnictví,
– propagace na Studia webu či sociálních sítích (tj. Facebook, Instagram).

4.3 Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu klienta:

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, zároveň však nezbytné proto, aby mohly být klientům zasílány newslettery s aktualitami. Klient má možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru elektronicky, a to vyplněním formuláře na webovém portálu správce www.studiosamadhi.cz.  Klient může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to zakliknutím pole „odhlásit se“ uvedeným přímo v textu emailu.

5. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje klientů jsou studiem uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, případně po dobu trvání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Studio se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou tudio povinno osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Studio přijalo a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány

Osobní údaje jsou zpřístupněny společnosti Studio Samadhi s. r. o. jakožto správci, dále pověřeným spolupracovníkům společnosti Studio Samádhi a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě, které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s platnou legislativou. Smluvními zpracovateli je zejména správce webového portálu společnosti Studio Samadhi a správce rozesílání newsletterů, účetní a daňoví poradci.

8. Automaticky získané osobní údaje (cookies)

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv. „cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do počítače nebo mobilního zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování přihlašovacích údajů, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference, a jiné), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Webový server, který spravuje webové stránky společnosti Studia Samadhi www.studiosamadhi.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

9. Práva v souvislosti ochranou osobních údajů

Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup, Studio můžete kdykoli vyzvat k doložení informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Odpověď obdržíte pokud to bude možné ve lhůtě 14 dní.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost, tj. přenos Vašich dat jinému správci, můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k jinému správci, tak budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že Vám informace zašleme ve strojově čitelné podobě a to 30 dnů od doručení žádosti o přenos Vašich dat.

Právo na výmaz můžete využít, pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 14 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené faktury po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy budou smazány všechny osobní údaje, které nejsou vázány tímto zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů můžete podat, pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat Studio abychom mohli případné pochybení napravit.

10. Mlčenlivost

Studio si Vás dovoluje ujistit, že naši spolupracující další zpracovatelé , jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.7.2019

Přejít nahoru