Provozní řád

provozní řád

Provozní řád Studia Samádhi s. r. o.

(dále jen „Provozní řád“)
Studia Samádhi s. r. o.
IČO: 08307288
Provozovna: Starokolínská 2716, 190 16 Praha 21
Odpovědná osoba: Irena Marková
(dále jen „Studio Samádhi“)

Provozní podmínky

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Studia Samádhi. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky (přihlášením se do systému fitness-rezervace.cz) potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a s pravidly a podmínkami rezervačního systému, a zavazuje se je plně respektovat a dodržovat.

 1. Každý klient je povinen zakoupit si jednorázovou lekci při vstupu, nebo si objednat lekci přes systém (fitness-rezervace.cz) Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: www.studiosamadhi.cz nebo v tištěné podobě ve studiu. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.
 2. Studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách www.studiosamadhi.cz nebo v tištěné podobě ve studiu. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách, facebookových stránkách (https://www.facebook.com/jogastudioSamadhi).
 3. Účast na lekci je možné rezervovat prostřednictvím rezervačního systému (https://studiosamadhi.inrs.cz/rs) nebo na stránkách www.studiosamadhi.cz, kde je odkaz na rezervační systém, výjimečně telefonicky, nebo e-mailem.
 4. Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 3 hodiny před jejím začátkem. Pokud se klient nedostaví na danou lekci v čas, a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému, platba za lekci propadá.
 5. Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném. Klienti si mohou své oblečení uložit do šatní skříně.
 6. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za šatní skříňku. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 7. Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.
 8. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu jóga studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.
 9. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Samádhi nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Klient zodpovídá za sdělení informace o svém zdravotním stavu lektrovi.
 10. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
 11. Základní lékárnička první pomoci je umístěna v šatně Studia Samádhi.
 12. Po skončení lekce si klient po sobě uklidí vypůjčené pomůcky.
 13. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.
 14. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním
 15. V prostorách studia je zakázáno:
  – konzumovat vlastní potraviny;
  – kouřit;
  – požívat omamné či psychotropní látky.
 16. Tísňové telefonní linky:

Tísňová volání

Policie ČR158

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

Hasičský záchranný sbor150Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
Zdravotní záchranná služba155Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince. Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
Městská policie156 
IZS       112Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
• Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
• Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
• Informace o postižených – pohlaví, přibližný věk, počet postižených
• Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy. Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

Provozní řád Studia Samádhi s. r. o.
Dne 1.8.2019
Přejít nahoru